Tietosuojaseloste
AskKauko Oy

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten AskKauko Oy (“AskKauko”) käsittelee henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivuihimme, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon sekä AsKaukon tarjoamiin lopputuotteisiin ja palveluihin (”Palvelut”).

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) ja muuta soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

Palvelut ja verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkoisille verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot, ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai ulkoisten palvelujen tietosuojakäytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä tarjolla olevia linkkejä). AskKauko voi toimia myös asiakkaalleen tuotetun palvelun osalta teknisenä ylläpitäjänä, jolloin kyseinen asiakas toimii palvelun rekisterinpitäjänä.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on tarkemmin määritelty.

2. Rekisterinpitäjä

AskKauko Oy
Y-tunnus: 2703712-9
Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki
Email: info@askkauko.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiassa rekisteröidyn ja AskKaukon välisen sopimuksen toteuttaminen ja AskKaukon oikeutettu etu. Oikeutetun etuihimme kuuluvat esimerkiksi Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu ja viestintä, markkinointi ja markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden seuranta. Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua.

Jos käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi tai raportointivelvoitteidemme hoitamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti oikeudellinen velvoite.

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Tiedot

Esimerkkejä tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Yksilöinti- ja yhteystiedot

Asiakkaan edustajan nimi ja sähköpostiosoite, jotka on annettu esimerkiksi sopimusta tehdessä.

  • Sopimussuhteen hoito ja palveluiden toteuttaminen
  • Asiakaspalvelu ja -viestintä

Markkinointiin sekä koulutuksiin ja muihin tapahtumiin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot

Tiedot, jotka on annettu esimerkiksi tapahtumaan rekisteröitymisen yhteydessä tai kerätty julkisista lähteistä.

  • Markkinointi sekä tapahtumien järjestäminen
  • Markkinoinnin kohdentaminen, analytiikka.
  • Asiakaspalvelu ja -viestintä

Palveluiden ja verkkosivujen käyttöä koskevat tiedot 

IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, haku- ja selailutiedot, selain- ja käyttöjärjestelmätiedot sekä rekisteröitymistiedot

  • Käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä käyttäjäliikenteen seuranta
  • Palveluihin liittyvien tiedustelujen käsittely

Keräämme tietoja myös julkisista lähteistä kuten yritystietopalvelut tai sosiaalisen median palvelut.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin aina lainsäädännön velvoittaman ajan (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan anonyymeiksi.

Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä, kuten myös tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytyskäytännöistä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan siirtää AskKaukon käyttämille palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajat, kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajat. Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja vastaanottajista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa tai Palveluidemme väärinkäytösten selvittämiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Mikäli AskKauko on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja luovuttaa järjestelyn toisille osapuolille tai järjestelyssä avustaville tahoille.

7. Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

8. Henkilötietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen turvaamiseksi. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Pääsyoikeus henkilötietoihin on rajattu ainoastaan erikseen oikeutetuille tahoille. Varmistamme, palveluntarjoajamme täyttävät vaaditut tietoturvavaatimukset.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. Henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi lähettää pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä kohdassa 2 annettuja yhteystietoja. Voimme pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidaksemme täyttää edellä mainitut pyynnöt.

Käsittelemme pyyntösi saatuamme kaikki pyyntöösi liittyvät tarpeelliset tiedot (ml. henkilöllisyyden varmistaminen). Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja yleensä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. Voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat suhteettoman toistuvia, kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain.  Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoitamme erikseen.